Cầu Lệ Uyên, Tỉnh Phú Yên • Chủ đầu tư                        :
  Công ty CP Sông Bung

  Công trình                        : Cầu Lệ Uyên, Tỉnh Phú Yên

  Địa điểm                             : Thị xã Sông Cầu - Tỉnh Phú Yên

  Thời gian thi công             : T3/2015-T12/2015  (Đang tiếp tục thi công)

  Tổng khối lượng thi công : Thuê và thi công cọc cừ 200 cây cừ (2.400md)
 • HOTLINE: Tư vấn thuê, thi công ép nhổ cọc cừ Larsen, thuê thép hình, máy xây dựng và thi công văng chống